شبکه

 

 

 

– پذیرش و انجام کلیۀ خدمات نصب و راه اندازی شبکه در بنگاه ها،

ادارات، مراکز مانیتورینگ و . . .

– تدریس تخصصی امور شبکه،